Giải thưởng và giấy chứng nhận

Trung tâm Press

Giải thưởng và giấy chứng nhận

Apexel là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới tiến hành sản xuất bột Nano, dung hợp và nghiên cứu phát triển nguyên liệu Nano mới.

no
no