Ví dụ thực tiễn

Công nghệ nano

Ví dụ thực tiễn

the leader of world
nano industry

Những ví dụ thực tiễn và tính cạnh
tranh công nghệ của Apexel

Apexel là công ty duy nhất trên thế giới sản xuất và dung hợp bột Nano
và tiến hành nghiên cứu phát triển vật liệu nano mới.

no
no